Obchodné podmienky

Objednávky

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode foodgifts.sk si môžete objednať on-line priamo v našom internetovom obchode, alebo vyplnením internetovej objednávky e-mailom na info@foodgifts.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov a kategóriu výrobku /napr. „Košík – hrantík stredný“, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávku môžete zrušiť /platí pre prípad, ak ešte nebola expedovaná/ e-mailom na info@foodgifts.sk

Platba za tovar

Za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet, platbou on-line cez internetové bankovníctvo Vašej banky, on-line platobnou kartou, alebo cez platobnú bránu PayPal.

Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po odoslaní objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.

Tovar Vám doručí kuriér spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS) na Vami zadanú adresu. Sme platcami DPH, cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena s DPH v EUR. K cene tovaru bude pripočítané poštovné 3 € v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Zákazníkov z ČR dočasne poprosím o pochopenie, poštovné bude konzultované individuálne.

Dodacie podmienky, neprevzatie zásielok

Objednaný tovar vám bude zaslaný spoločnosti Slovak Parcel Service (UPS) na Vami udanú dodaciu adresu. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh tovaru, ktorý bol uvedený v objednávke, vás budeme kontaktovať s návrhom riešenia.

Pokiaľ je tovar objednaný a zaplatený do 9:00 hod. počas pracovného týždňa, je hneď aj odosielaný prostredníctvom kuriéra a dostanete ho nasledujúci pracovný deň. Na vyžiadanie Vám tovar zašleme aj v sobotu. Sobotňajšie doručenie zásielky bude spoplatnené podľa individuálneho cenníka UPS, pričom cenu za doručenie dohodneme e-mailom. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom.

V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody. Dodať tovar v dohodnutej cene, tovar odoslať čo najskôr po prijatí objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje

Prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akéhokoľvek poškodenia nám toto bezodkladne oznámiť. Zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním.

Pri neprevzatí tovaru na základe objednávky v odbernej lehote 18 dní zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru /suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho/, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť
 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
 • za poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
 • za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou prepravnej spoločnosti alebo kuriéra
 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi
Ceny poštovného
 • Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

  Poštovné: 4,90 €
  Poštovné zdarma: Pri nákupe nad 50 €

Storno objednávky
 • Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu info@foodgifts.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Faktúra

Foodgifts.sk šetrí životné prostredie, faktúry posielame elektronicky, v e-maily.

Reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na potraviny. V prípade potravinových výrobkov (nápoje, cukrovinky, pochutiny, koloniál..) do doby dátumu ich minimálnej trvanlivosti. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na skade nedržíme), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť. Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na info@foodgifts.sk. Spolu s popisom závady na tovare priložte aj fotografiu poškodeného tovaru a kópiu dokladu o zaplatení.

Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.

Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Mgr. Vladimír Repiský, 914 43 Omšenie 301, e-mail: info@foodgifts.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, môžete si ho stiahnuť na tejto stránke.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Alternatívne riešenie sporu

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z. z. máte ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie :

Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@foodgifts.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím , alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z. z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mgr. Vladimír Repiský
so sídlom Omšenie 301

914 43 Omšenie
IČO: 33183678
DIČ: 1020318420
IČDPH: SK1020318420

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín

číslo živnostenského registra: 799/2000

Kontakt:

Telefón: +421 32 659 7255

Mail: info@foodgifts.sk

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Nevzťahuje sa na potravinový tovar. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu darujkos.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle “102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku”. Mgr. Vladimír Repiský má identifikačné číslo 1612511.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. / kuriérskym spoločnostiam/

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Ako zaplatiť za tovar

Bankovým prevodom

Bankovým prevodom alebo vkladom na účet priamo v pobočke banky. Najrýchlejší je prevod v rámci jednej banky prostredníctvom internet bankingu. Prevod peňazí medzi dvoma bankami trvá zvyčajne 1-2 pracovné dni. Peniaze môžete vložiť aj priamo na náš účet v ľubovoľnej pobočke ČSOB. Pri platbe vopred nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo objednávky), aby sme vedeli Vašu platbu identifikovať a objednávku bezodkladne vybaviť.

Eplatba - Online

Po odoslaní Vašej objednávky ste automaticky presmerovaný na internetové bankovníctvo Vašej banky, kde po prihlásení do banky iba skontroluje predvyplnené údaje a autorizujete platbu.

On-line platobnou kartou

Objednávku zaplatíte ihneď platobnou kartou cez internetovú platobnú bránu GoPay.

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Povolenie na predaj liehu

Potrebujete pomôcť?

 • info@foodgifts.sk
 • +421 904 649 403
 • Pracovné dni 8:00 - 18:00

FoodGifts

Väčšina ľudí má dnes všetkého veľa – práce, povinností, často aj vecí vo svojej domácnosti.

A predsa - viac, ako kedykoľvek v minulosti nám chýba čas, pozornosť iných ľudí, láskavé slovo alebo úsmev. Kúsok radosti, ktorá zo všedného dňa urobí sviatok.

Keď sme pred 11 rokmi vo FoodGifts začínali pripravovať mikulášske balíčky a darčeky k MDD,  mali sme na mysli predovšetkým rozžiarené detské oči. Radosť tých najmenších je taká spontánna, že rozveselí všetkých naokolo. Čoskoro sme si však uvedomili, že kus radosti potrebujú aj tí starší. A čo môže byť lepším spôsobom ako ju urobiť, než darček venovaný zo srdca?

Rozšírili sme našu ponuku a dnes sme spoľahlivým partnerom miestnych úradov, škôl aj firiem, ktorým pomáhame odovzdať poďakovanie, ocenenie alebo odmeniť úsilie.

Pripravujeme pre vás darčeky na zahryznutie, ktorými potešíte malých aj veľkých. Sú vždy zaručene čerstvé, z prvotriednych potravín a v dnešnom preplnenom svete sa celkom určite nestanú lapačmi prachu!

Naša spoločnosť je neveľká, o to osobnejšie berieme vaše priania. Hľadáme cesty a nápady, ako vám priniesť vždy niečo nové a zaujímavé. Pretože radosť sa stala naším poslaním.